Voorwaarden win-acties

De onderstaande Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Jacobs Meubels win-acties (hierna te noemen: < de Actie >).

VERSIE 1 / 15 MEI 2012

Artikel 1: Aanbieder

 1. De Actie wordt georganiseerd door: Jacobs Meubels VOF (hierna te noemen < Jacobs Meubels >)

Artikel 2: Algemeen

 1. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer:
  • de inhoud van de onderstaande voorwaarden en de op deze website opgenomen Prijzen en Disclaimer. In de Disclaimer is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen;
  • het door Jacobs Meubels gebruiken en bewaren van de door de deelnemer ingevulde (persoons)gegevens voor het informeren van de Deelnemer over producten van Jacobs Meubels.
 2. In aanvulling op het bepaalde in de Disclaimer geldt ook het bepaalde in dit artikel. Jacobs Meubels is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Actie of gebruik of inzet van de prijs. Jacobs Meubels, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de Actie voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Jacobs Meubels kan te allen tijde de inhoud van deze Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst.
 4. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Jacobs Meubels.
 5. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Jacobs Meubels behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 3: Deelname

 1. Jacobs Meubels behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname te weigeren.
 2. De Actie loopt vanaf de datum van publicatie op de website tenzij in de publicatie een andere startdatum is vermeld, tot en met de in de publicatie genoemde einddatum om middernacht.
 3. Deelnemer is de persoon van 18 jaar en ouder die voldoet aan de in de publicatie gestelde richtlijnen.

Artikel 4: Foto-acties

 1. Na afloop van foto-acties behoudt Jacobs Meubels zich het recht voor om een expositie samen te stellen van de ingezonden foto’s of een selectie daarvan. Door deelname aan de Actie doen de Deelnemer en eventueel andere afgebeelde personen afstand van hun portretrecht.
 2. Jacobs Meubels behoudt zich het recht voor om foto’s te weigeren die aanstootgevend zijn, een andere persoon schaden of om andere redenen niet geschikt zijn voor publicatie.

Artikel 5: Prijzen

 1. Na afloop van de Actie wordt er onder de Deelnemers die voldoen aan de gestelde Actievoorwaarden een prijs verloot. De prijs wordt te allen tijde op voorhand bekend gemaakt, middels publicatie op de website.
 2. De Deelnemer die de Prijs heeft gewonnen krijgt hierover binnen twee weken na sluiting van de actie via een e-mail bericht.
 3. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
 4. Er geldt voor een door de Deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Jacobs Meubels.

Artikel 6: Privacystatement

Jacobs Meubels vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Deelnemer om te gaan en behandelt deze persoonsgegevens dan ook strikt vertrouwelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die de Deelnemer aan Jacobs Meubels verstrekt. Op alle persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt als onderdeel van de Actie, is onderstaand privacystatement van toepassing.

 1. De persoonsgegevens die de Deelnemer beschikbaar stelt via deze website worden gebruikt om te controleren of de door de Deelnemer ingevulde gegevens correct zijn, voor het via de e-mail bevestigen van de prijs aan de Deelnemer en om de Deelnemer te informeren over producten van Jacobs Meubels, onder andere door het toesturen van de digitale nieuwsbrief.
 2. Jacobs Meubels zal de persoonsgegevens van de Deelnemer niet aan derden verstrekken verkopen, verhuren, of op enigerlei andere wijze aanbieden voor gebruik.
 3. De Deelnemer kan zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die zij via de Actie hebben verstrekt, voor commerciële doeleinden zoals het versturen van de digitale nieuwsbrief. In geval van verzet zal Jacobs Meubels dit gebruik van uw persoonsgegevens terstond beëindigen. Daarnaast kan de Deelnemer op elk gewenst moment besluiten om de persoonsgegevens die hij via de Actie heeft verstrekt door Jacobs Meubels te laten verwijderen of aan te laten passen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of niet ter zake dienend. U kunt dit verzoek aandragen via één van de contactmogelijkheden op de website.
 4. Jacobs Meubels behoudt zich het recht voor dit Privacystatement aan te passen.